หลักสูตรปริญญาโท

Download more detail curriculum

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ภาควิชา

วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : M.Eng (Mechanical Engineering)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ใน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 27,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาโท
– หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) สอนเป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่รายวิชานั้นๆ มีนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียนเรียน แต่โดยรวมเน้นใช้เอกสารและตำราเป็นภาษาอังกฤษ
– รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
– เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
– ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

การดำเนินการหลักสูตร

วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน –เวลาราชการ (ระบุ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 นาฬิกา หรือ วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 9.00 – 16.00 นาฬิกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรเครื่องกลวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเกษตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามประกาศของส่วนงานวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ข้อกำหนดต่างๆเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

วิธีการรับนักศึกษา

สัมภาษณ์ และอยู่ในจุลพินิจของคณะกรรมพัฒนาหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559