Social Science and Humanities

เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นวารสารราย 4 เดือน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ศึกษาค้นคว้า และเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่
รู้จัก ต่อสาธารณชน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำ
วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาคือ
1. เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา และ
3.รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
โดยมีความประสงค์ เพื่อนำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหรือสร้าง องค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหรือนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจทุกท่านเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมายังกองบรรณาธิการวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กองบรรณาธิการยินดีพิจารณา บทความทุกเรื่อง เพื่อคัดเลือกบทความที่น่าสนใจและมีประโยชน์ นำลงตีพิมพ์ในวารสารเพื่อเผยแพร่สู้ผู้อ่านต่อไป

 

Image Gallery

ad ad ad ad ad ad ad ad ad

About

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีความประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปพัฒนา หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหรือนักศึกษา ได้มี โอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นที่รู้จัก

Contact

white
กองบรรณาธิการ
วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร
โทร : 08-8757-4846
ที่อยู่ : 17/1 ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
อีเมลล์ : ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตรschu@kmitl.ac.th