Social Science and Humanities

Call for Paper
นโยบายการจัดพิมพ์

วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นวารสารราย 4 เดือน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ในวิทยาการ สาขาเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านครุศาสตร์/จิตวิทยา และด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์

บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในทุกสาขาวิชา เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์ และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่น ๆ (การละเมิดลิขสิทธ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง) โดยกองบรรณาธิการจะเปิดรับต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเนื่อง และจะตอบรับไปยังผู้เขียน เมื่อกองบรรณาธิการได้รับความเรียบร้อยแล้ว

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อตอบรับตีพิมพ์

1.  กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นถึงความสอดคล้องกับแนวทางตีพิมพ์ผลงานของวารสารหรือไม่ แล้วจะมีหนังสือแจ้งกลับการพิจารณา
2.  ถ้าบทความมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวารสาร กองบรรณาธิการจะพิจารณาความถูกต้องของรูปแบบการเตรียมข้อมูลต้นฉบับผู้นิพนธ์จะต้องแก้ไขให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนด
3.  ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์ และวารสารฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดเวลาการรับต้นฉบับ

กองบรรณาธิการ จะเปิดรับต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเนื่อง และจะตอบรับไปยังผู้เขียนเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
อนึ่งหากบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณคุณแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบอีกครั้งหนึ่ง และอาจส่งบทความกลับคืนไปยังผู้เขียนเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกำหนดรับต้นฉบับที่แก้ไขปรับปรุงแล้วภายใน 14 วัน หลังจากที่แจ้งไปยังผู้เขียนเพื่อนำต้นฉบับไปจัดพิมพ์ต่อไป

Image Gallery

ad ad ad ad ad ad ad ad ad

About

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีความประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปพัฒนา หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหรือนักศึกษา ได้มี โอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นที่รู้จัก

Contact

white
กองบรรณาธิการ
วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร
โทร : 08-8757-4846
ที่อยู่ : 17/1 ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
อีเมลล์ : ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตรschu@kmitl.ac.th