Prince of Chumphon Journal

อ่านฉบับย้อนหลัง
ปี2559 ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร

ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2559

Image Gallery

ad ad ad ad ad ad ad ad ad

About

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีความประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปพัฒนา หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหรือนักศึกษา ได้มี โอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นที่รู้จัก

Contact

white
กองบรรณาธิการ
วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร
โทร : 08-8757-4846
ที่อยู่ : 17/1 ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
อีเมลล์ : ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตรschu@kmitl.ac.th