หลักสูตรปริญญาโท

Download more detail curriculum

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ภาควิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Horticulture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน)
   (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Horticulture)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (พืชสวน)
   (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Horticulture)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ใน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 16,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา

วิชาเอก

พืชสวน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาโท
– ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
– หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
– ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ฤดูร้อน)

การดำเนินการหลักสูตร

ดำเนินการเรียนการสอน ทั้งในวัน – เวลาราชการปกติ และนอกเวลาราชการปกติ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 นาฬิกา หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 นาฬิกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1
    1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง และ
    2. มีประสบการณ์การทำงานด้านพืชสวนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา หรือ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ และ
    3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2
    1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านพืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (ระดับขั้น A = 4) หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาเอกที่ต้องการศึกษาต่อสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ ข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาเอกที่ต้องการศึกษาต่อ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
    2. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันฯ สังกัดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และได้ศึกษามาแล้ว 5 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการศึกษาในหลักสูตร 4 ปีการศึกษา และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ของ 5 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการศึกษาในหลักสูตร 4 ปีการศึกษา และให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ.2560 หรือข้อบังคับสถาบันฯ ที่เป็นการปรับปรุงหรือทดแทนข้อบังคับ และประกาศของส่วนวิชาการนั้นๆ