CURRICULUM

Download more detail curriculum

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Management Technology for Plant Production

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Management Technology for Plant Production)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Management Technology for Plant Production )

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 15,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

131 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
– หลักสูตรปริญญาตรี แบบก้าวหน้าทางวิชาการ
– หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
– รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี)
– เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
– ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการการศึกษาปกติ
ข้อกำหนดต่างๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559

การดำเนินการหลักสูตร

ดำเนินการเรียนการสอน ทั้งในวัน – เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ มีการเรียนการสอนในช่วงค่ำ 17.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น หรือผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบันฯ

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า

– จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
– สําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทางเคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาจัดให้มีการสอนเสริม หรือให้นิสิตรุ่นพี่ให้คําแนะนําและสอนเสริมให้รุ่นน้อง
– สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนักศึกษา เมื่อเกิดปัญหา นักศึกษาสามารถปรึกษา หรือขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้