CURRICULUM

Download more detail curriculum

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Electronics Engineering.

ภาควิชา

วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Robotics and Intelligent Electronics Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Robotics and intelligent Electronics Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
(ภาษาอังกฤษ) : B. Eng. (Robotics and intelligent Electronics Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ไม่มี

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 20,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

144 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

– หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

– หลักสูตรปริญญาตรี แบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

– หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

– รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี

– เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

-ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการการศึกษาปกติ ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

มีภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

การดำเนินการหลักสูตร

ดำเนินการเรียนการสอน ในวัน – เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ มีการเรียนการสอนในช่วงค่ำ 17.00 น. – 20.00 น.และวันเสาร์อาทิตย์ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน

ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น โดยผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบันฯ

กลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาใหม่

– จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน

– จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา

– จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา และให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ