CURRICULUM

Download more detail curriculum

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Information Engineering.

ภาควิชา

พื้นฐานทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Science Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
        (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Science Education)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
       (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Science Education)

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 25,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • หลักสูตรปริญญาโท
 • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 •  รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา

 • ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติและภาคพิศษ แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษข้อกำหนดต่างๆ เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 • ไม่มี การจัดการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)
 • ไม่มี การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • วัน – เวลาราชการปกติ
 • นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)วันจันทร์-ศุกร์เวลา17.00-20.00 น. หรือ วันเสาร์-อาทิตย์เวลา9.00 -16.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาค

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ชีวสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ และข้อก าหนดต่างๆเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)