Science and Technology

เกี่ยวกับวารสาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ขึ้น โดยมีความประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ี่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหรือนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจทุกท่านเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมายัง กองบรรณาธิการวารสารเจ้าฟ้าชุมพร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กองบรรณาธิการ ยินดีพิจารณาบทความทุกเรื่องเพื่อคัดเลือกบทความที่น่าสนใจและมีประโยชน์ นำลงตีพิมพ์ในวารสารเพื่อเผยแพร่สู้ผู้อ่านต่อไป

Vol.1 No.1 January - June 2018

Image Gallery

ad ad ad ad ad ad ad ad ad

About

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขึ้น โดยมีความประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปพัฒนา หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหรือนักศึกษา ได้มี โอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นที่รู้จัก

Contact

white
กองบรรณาธิการ
วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 08-9811-0871
ที่อยู่ : 17/1 ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
อีเมลล์ : scntech@kmitl.ac.th