ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การขึ้นทะเบียนบัณฑืตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

ขั้นตอนการชำระเงินขอเอกสารทางการศึกษา ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างแผนการปฏิบัติงานพัสดุ ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปี63

3 ส.ค. - 18 ก.ย. 63 เรียนปรับพื้นฐาน (ออนไลน์) 8 ส.ค. 63 ทำบุญหอพักนักศึกษา 24 - 28 ก.ค. 63 รายงานตัวเข้าหอพัก 22 ก.ค. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ระบบออนไลน์ (ZOOM)

สายตรงสอบถามข้อมูล

สายตรงสอบถามข้อมูล พระจอมเกล้าลาดกระบังกรุุงเทพ ชุมพร คือ 1 เดียวกัน

HEADLINE NEWS

ปัจฉิมนิเทศ โครงการ อว.สร้างงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ปัจฉิมนิเทศ โครงการ อว.สร้างงาน ถ่ายทอดสดจากลาดกระบังกรุงเทพฯ มายัง ลาดกระบังชุมพร ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการปฏิบัติงานของวิทยาเขตชุมพร

พัฒนาเครือข่ายข้าวไร่ชุมพร

เครือข่ายข้าวไร่ภาคใต้ลาดกระบังชุมพร ร่วมกับสมาคมประชาสังคมชุมพร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายข้าวไร่ชุมพรเพื่อเพิ่มการผลิตข้าวไร่ครบวงจร โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.สน.๖

สัมมนาการบริหารมัธยมศึกษา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานมัธยมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง ณ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

งานเกษียณอายุราชการ

บุคลากรลาดกระบังชุมพร ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ อาจารย์ประจำ และคุณไสว ทับซ้อน พนักงานราชการ สจล.วิทยาเขตชุมพร

วิทยาลัยชุมชนระนอง ศึกษาดูงาน

วิทยาลัยชุมชนระนอง ศึกษาดูงาน หลักสูตรบริหารและธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับและนำชม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ากิจกรรมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 500 คน

เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 22 และะผู้มีผลงานดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงแก่สถาบันประจำปี 2563

พอใจไหม กับการบริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ฟิสเนส พระจอมเกล้าชุมพร

ฟิสเนสพระจอมเกล้าชุมพร เปิดรับสมัครสมาชิก บุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและต่างประเทส เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 15.00-22.00น. ค่าบริการ ลูกค้าทั่วไปรายวัน 100 บาท สมาชิกคนไทย รายปี 2,000 บาท ต่างชาติ รายปี 4,000 บาท
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ฝึกอบรมและ Workshop ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อรุ่นใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อรุ่นใหม่ นวัตกรรมลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อ หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และผู้สนใจ ได้มีความรู้ในรูปแบบใหม่ สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการจัดการฟาร์มโคเนื้อ และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลค่าได้

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

จ้างเหมาทำความสะอาด

ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำนวน 1 รายการ

ประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (e-bidding) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 66 ชุด (แก้ใขรายละเอียด)

ประกวดราคาเตียงเหล็ก ตู้ ที่นอน

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตียงเหล็ก เตียงเหล็ก 2 ชั้น ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ที่นอน จำนวนหลายรายการ

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ

ขอเชิญคณาจารย์ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ จัดงานที่วิทยาเขตชุมพร เงินสนับสนุนรวมเกือบ 1 ล้านบาท - ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ - ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

จดหมายข่าว


คลิปวิดีโอ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล

อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ โครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน

เครือข่ายธนาคารปูม้า

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร นายชาติวุฒิ พลนิล เครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ภาชนะชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ผศ.ดร.นฤบดี ศรีสังข์ การพัฒนาภาชนะชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

การอนุรักษ์เสม็ดขาว

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ผศ.ดร.นาตยา มนตรี การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เสม็ดขาวอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชาใบเสม็ด

แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปจากข้าวไร่

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา และ ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ การทำแป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปจากข้าวไร่พันธุ์สามเดือน

ชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ผศ.วรพงษ์ นลินานนท์ การพัฒนาชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2562

ความร่วมมือ (MOU)