หลักสูตรปริญญาตรี วิศวะลาดกระบังชุมพร

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน)

วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร)

วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)

วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) หลักสูตร 2564

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ)

วิศวกรรมสารสนเทศ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิศวะลาดกระบังชุมพร

M.Eng (Mechanical Engineering)

Mechanical Engineering

Ph.D (Mechanical Engineering) Year2564

Mechanical Engineering