ขอให้บุคลากรและนักศึกษา ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในวิทยาเขต สแกน QR Code ก่อนเข้าห้องทุกครั้ง

เพื่อเป็นการ check-in ตัวท่านเอง