หลักสูตรปริญญาโท

Download more detail curriculum

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ภาควิชา

พื้นฐานทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in BusinessAdministration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
         (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
        (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A. (Business Administration)

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 32,000 บาท

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1       39 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2      39 หน่วยกิต
แผน ข                 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาโท
– การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
– รับทั้งนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติ (โดยผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันฯกำหนดไว้)
– เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และทำความตกลงร่วมกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงของสถาบันฯ (ถ้ามี)
– ให้ปริญญาเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

การดำเนินการหลักสูตร

วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน –เวลาราชการ (ระบุ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. หรือ
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

    ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
    ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
    ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง หรือ
– ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ผนวก ก)
– ให้เป็นไปตามข้อบังคับ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง
ซึ่งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา