CURRICULUM

Download more detail curriculum

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Information Engineering.

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration and Entrepreneurship

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration and Entrepreneurship
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Administration and Entrepreneurship)

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่าย

ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปีเทียบโอน
– หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
– รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
– เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอน
– ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อน การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลา โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

การดำเนินการหลักสูตร

ดำเนินการเรียนการสอน ในวัน – เวลาราชการปกติ และนอกเวลาราชการโดยการพิจารณาของคณะกรรมการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น หรือผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับ
ตรง) ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ  และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า

– จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และการแบ่งเวลา
– มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะนำ
– มีนักวิชาการที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น เป็นต้น
– มีคณะทำงานและผู้ช่วยอาจารย์ ทำหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่านหนังสือ การจดโน้ต การจัดระบบความคิด การดำรงชีวิตในสถาบันฯ ให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหา4