เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

อบรมออนไลน์ฟรี ภายใต้โครงการพัฒนาเนินทรายงาม

📌 ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ฟรี กับกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dune) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางท่องเที่ยว Scenic Route
📌 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
📌 หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย 1) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) มาตรฐานการท่องเที่ยว 3) การให้บริการการท่องเที่ยว 4) การตลาดการท่องเที่ยว 5) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 6) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 7) การสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว 😎 การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี

Scroll to Top