เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราพร หาญกลับ

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จิราพร หาญกลับ พนักงานสถาบัน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงแก่สถาบัน ประจำปี 2564 จากสภาคณาจารย์และพนักงานสถาบัน เป็นบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ "ด้านวิชาชีพดีเด่น"

Scroll to Top