เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ผู้บริหารบริจาคเงินส่วนตัว ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันทุกระดับ ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเดือนส่วนตัว เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมจำนวนเงิน 6 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 🙏 ทั้งนี้สถาบันพร้อมจะดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มกําลัง 🧡
ขอให้นักศึกษาทุกคน และครอบครัว สจล. ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ไปได้ด้วยกัน

Scroll to Top