เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (เงินรายได้) ประจำปี 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิขาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(1) ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยด้านวิชาการ
(2) ประเภททุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

Scroll to Top