เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

การผลิตและพัฒนากระเบื้องดินเหนียวร่วมกับดินฟอกสีและเถ้าปาล์มน้ำมันเหลือทิ้ง

กระเบื้องดินเผาที่ใช้ในงานก่อสร้างมีวัตถุดิบหลักโดยทั่วไป คือ ดินเหนียวจึงทำให้เกิดการหดตัวสูงและนำไปสู่การแตกร้าวของกระเบื้อง ดังนั้นจึงนำดินฟอกสีและเถ้าปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นส่วนผสมทดแทนดินเหนียวเพื่อลดการหดตัวและลดการแตกร้าวของกระเบื้อง
ผู้วิจัย : รศ.ดร.นฤบดี ศรีสังข์

Scroll to Top