เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

IAMBEST2024 พบกับ ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 5 (IAMBEST 2024) MAY 30, 2024 จัดโดย “ลาดกระบังชุมพร” ณ โรงแรม Deevana Plaza Krabi จังหวัดกระบี่
มีบทความเข้าร่วมกว่า 100 บทความ และได้รับเกียรติจาก “ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย” ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ บพข. โดยได้รับเกียรติสำหรับเป็นวิทยากรพิเศษ ในงานประชุม IAMBEST ครั้งนี้ ในหัวข้อ “Driving Technology and Innovation with Bio-Circular-Green Economy”
นอกจากการประชุมวิชาการ ยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น Meet & Consult with PMUC จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Inventor) กว่า 30 ทีม ของน้อง ๆ ม.ปลายและอาชีวะ และ workshop portfolio กับคณะครูโรงเรียนในจังหวัดกระบี่

Scroll to Top