เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วชร กาลาสี

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ วชร กาลาสี
สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์ " สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564

Scroll to Top