เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ศศิดารา เจริญศิริ

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศศิดารา เจริญศิริ สังกัดงานบริการห้องปฏิบัติการ ส่วนวิทยบริการ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565

Scroll to Top