เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา สุบงกฎ
สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564

Scroll to Top