แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่การเกษตร รับราชการในสายงาน

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษา


ปริญญาตรี

ปริญญาโท

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are Prince of Chumphon

We are Plant Production

Our Cooperation