สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนักศึกษา

ปณิธานของหอพักนักศึกษา : อบอุ่น ปลอดภัยใส่ใจแก้ปัญหา ส่งเสริมการพัฒนา นำพาประสบความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ของหอพักนักศึกษา 1. เพื่อบริการที่พักให้กับนักศึกษาผู้มีภูมิลำเนาห่างไกลจากสถาบันฯ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายอันเหมาะสมพร้อมทั้งความปลอดภัย 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

รายชื่อผู้จองหอพักนักศึษาชาย ปี62

รายชื่อผู้จองหอพักนักศึษาหญิง ปี62

-

ห้องสมุด สจล. วิทยาเขตชุมพร

วิธีการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ (ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์)

นักศึกษาที่ต้องการยืมหนังสือห้องสมุด ต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด และให้ใช้บัตรนักศึกษายืมหนังสือเท่านั้น ยกเว้น
1. นักศึกษาที่ต้องการยืม Dictionary ในการสอบให้ใช้บัตรประชาชนยืมแทนได้
2. นักศึกษาที่ต้องการยืมไปถ่ายเอกสารให้ใช้บัตรประชาชนยืมแทนได้

ระเบียบของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
1. ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
2. ผู้เข้าใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ (งดใส่กางเกงขาสั้น ทุกชนิด)
3. ห้ามรับประทานอาหาร ขนมขบเคี้ยวทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดื่ม (อาหาร ขนมที่นำมาสามารถฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ได้)
- หนังสืออ้างอิง / วารสาร / หนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบัน ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
- ทุกรายการสามารถยืมถ่ายเอกสารได้ โดยนำบัตรพนักงานหรือบัตรประชาชนยื่นบรรณารักษ์
- ค่าปรับ หนังสือ / วารสาร / หนังสือพิมพ์ / ปัญหาพิเศษ / วิทยานิพนธ์ / CD-ROM คิดค่าปรับส่งคืนเกินกำหนด เล่มละ 5 บาท ต่อ 1 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิกห้องสมุด
- ปริญญาตรี
1. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาใบชำระเงินยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือใบลงทะเบียนล่าสุด 1 ใบ
- ปริญญาโท
1. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาใบลงทะเบียนล่าสุด 1 ใบ
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่
1. สำเนาบัตรพนักงานหรือข้าราชการ 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
**เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง**

สิทธิการยืมหนังสือของห้องสมุด สจล. วิทยาเขตชุมพร
# ผู้ยืม หนังสือภาษาไทย - ภาษาต่างประเทศ ปัญหาพิเศษ / วิทยานิพนธ์ วารสาร / หนังสือพิมพ์ ฉบับล่วงเวลา CD-ROM ประกอบหนังสือเรียน
1 นักศึกษาปริญญาตรี. 5เล่ม 7วัน 3เล่ม 7วัน 3เล่ม 3วัน 3เล่ม 3วัน
2 นักศึกษาปริญญาโท 5เล่ม 14วัน 3เล่ม 7วัน 3เล่ม 3วัน 3เล่ม 3วัน
3 พนักงาน 5เล่ม 14วัน 3เล่ม 7วัน 3เล่ม 3วัน 3เล่ม 3วัน
4 อาจารย์ 10เล่ม 45วัน 3เล่ม 7วัน 3เล่ม 3วัน 3เล่ม 3วัน
-
กรอ. กยส.

ทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
ขอข้อมูลทุนการศึกษาทั้งหมด ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา สจล.ชุมพร
1. ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา
2. ทุนลีอองจินสเปเชียลสตีล (ประเทศไทย) จำกัด
3. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.
4. ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์
5. ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา
6. ทุนการศึกษาโครงการระดมทุนเพื่อพัฒนานักศึกษาและสถาบัน

ทุนการศึกษา

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ย่างเข้า 21 ปี) หรือเคยดำเนินการผ่อนผันฯ จากสถาบันการศึกษาเดิม สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ณ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ที่งานกิจการนักศึกษา ส่วนบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี

เอกสารประกอบคำร้องขอผ่อนผันฯ
1. คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (รับได้ที่งานกิจการนักศึกษา)
2. สำเนาหนังสือสำคัญ สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีประจำภูมิลำเนาทหารตนเอง)
3. สำเนาหมายเรียกเกณฑ์ สด.35 จำนวน 2 ฉบับ (ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีประจำภูมิลำเนาทหารตนเอง)
4. สำเนาหนังสือ สด.43 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาที่เคยผ่อนผันฯจากสถานศึกษาเดิม)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
8. หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา (ฉบับจริง) ติดต่อเขียนคำร้องได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล แนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว 1 รูป และชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา 50 บาท
9. สำเนาหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียน นศท.ในชั้นปีที่ 2-5 สามารถยื่นความประสงค์ขอสมัครเรียนได้ที่งานกิจการนักศึกษา

ราชการทหาร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- ชุมพรจิตอาสา
- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
- อบรมผู้นำนักศึกษา สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
- อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
- แข่งขันกีฬาภายใน (กาสะลองเกมส์)
- การประกวด KMITL Prince of Chumphon Star Contest
- ก้าวแรกสู่รั้วแคแสดสัมพันธ์
- เดิน – วิ่งประเพณี น้องพี่สัมพันธ์
- แข่งขันกีฬาค้นหาทิศทางคลื่นวิทยุ (ARDF RAST TROPHY)
- ค่ายสัตวบาลอาสาพัฒนาชนบท
- Pre Valentine Love Songs
- แข่งขัน E-sport KMITL PCC
- แข่งขันวอลเลย์บอลหลังสวนคัพ
- ค่ายพี่สอนน้องเลี้ยงปลา
- แคแสดฟุตซอลคัพ
- ฟุตบอลสานสัมพันธ์ สจล. กรุงเทพ – สจล. ชุมพร
- ศึกษาดูงานพัฒนาชายฝั่งและป่าชายเลน
- ค่ายสร้างลาดกระบังชุมพรพัฒนาชุมชน
- แข่งขันบาสเก็ตบอลจตุรมิตรสานสัมพันธ์
- อบรมการเขียนแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการ
- ประกวดดนตรีโฟล์คซอง
- กีฬาสานสัมพันธ์ลาดกระบัง – แม่โจ้
- ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซี่ยน

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิชาการของนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน
- แข่งขันยานยนต์ TSAE Auto Challenge 2017-2018 (Formula Student)
- แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- แข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ Robot Challenge International Tournament
- แข่งขันกีฬาทักษะงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ
- แข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ SEACON WAR OF STEEL 3
- แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ระดับนานาชาติ 1st FSI-ALL Thailand & World Robot Sumo Tournament
- แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition
- แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (PSU Robotics Competition)

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบเนกไท เข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแรกเข้า สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เชื่อมความสัมพันธ์พระจอมเกล้าลาดกระบัง - มหาวิทยาลัยโตไก

กิจกรรม
สโมสรนักศึกษา

ชมรม ชุมนุม

ชมรม ชุมนุม ติดต่อ สมัครเข้าชมรม
1. ชมรมวิทยาสมัครเล่นลาดกระบังชุมพร (AR) ติดต่อ
2.
3.
4.
5.

ชมรม ชุมนุม

ประกันอุบัติเหตุ สถาบันได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา/บัณฑิตทุกคน โดยมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีประสบอุบัติเหตุสามารถเข้าทำการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน/และคลินิก ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท/ครั้ง ที่เกิดอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน 400,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุจะได้รับการชดเชยตามรายการที่บริษัทมีเงื่อนไขไว้กับบริษัท กรณีนักศึกษาเสียชีวิตด้วยสุขภาพ บริษัท ได้ขยายความคุ้มครองช่วยเหลือครอบครัว 30,000 บาท

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ แล้วนำหลักฐานมาขอรับเงินคืน โดยมีขั้นตอน
- กรอกแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันภัย
- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาทุกฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้ประสบอุบัติเหตุ (เพื่อโอนเงินเข้า) ยกเว้น ธนาคารออมสินและ ธกส.

การพยาบาล

Sound Lab ห้องปฏิบัติการทางภาษา
เปิดให้บริการสื่อภาษาอังกฤษ
1. เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
2. บริการให้ยืม หนังสือภาษาอังกฤษ CD สื่อภาษาอังกฤษ
3. บริการให้ยืม CD ภาพยนต์ และชมภาพยนต์ภาษาอังกฤษ

เวลาให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30น. ชั้น 2 ห้อง205 อาคารเรียนรวม

Fitness Center ภายในสนามกีฬาวิทยาเขต

Stadium

บริการอาหาร

บริการนักศึกษา