ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล

ASST.PROF.DR. PRAMOTE KUSON

เครื่องจักรกลทางการเกษตร การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตรแบบไม่ทำลาย

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 17/1 หมู่ 6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

โทรศัพท์ 08-1456-7410

อีเมลล์ pramot.ku@kmitl.ac.th

ประวัติการศึกษา

# ปริญญา สาขา สถาบันการศึกษา
1 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ : การออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร การใช้เทคนิคตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตรแบบไม่ทำลาย

ประสบการณ์พิเศษ : ทำงานวิจัยที่ University of California, Davis, USA

สิทธิบัตร

# ปี สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1 2007 อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์จับยึดผลมะพร้าวอ่อนขัดกะลาที่ใช้กับเครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน จดในประเทศไทย เลขที่สิทธิบัตร 3625 วันที่ออก 09/27/2007
2 2007 อนุสิทธิบัตร เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนตัวที่ 2 จดในประเทศไทย เลขที่สิทธิบัตร 3594 วันที่ออก 09/24/2007
3 2007 อนุสิทธิบัตร เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนตัวที่ 1 จดในประเทศไทย เลขที่สิทธิบัตร 3489 วันที่ออก 09/05/2007
4 2006 สิทธิบัตร เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน MTEC จดในประเทศไทย เลขที่สิทธิบัตร 06-01003419 วันที่ออก 07/13/2006

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย (ระดับชาติและนานาชาติ)

# ผลงาน
1 Bundit Jarimopas, Pramote Kuson. 2005. Determination of Essential Parameter for the Design of Young Coconut fruit Opener, NSTDA Annual Conference.
2 Bundit Jarimopas, Pramote Kuson. 2006. Physical Characteristics of Mangosteen fruit. Thai Society of Agricultural Engineering (TSAE) Conference.
3 Bundit Jarimopas, Pramote Kuson, 2007. A young-coconut-fruit-opening machine, Biosystems Engineering, Volume 98, Issue 2, P. 185-191.
4 Bundit Jarimopas, Pramote Kuson. 2008. Physical Characteristics of Mangosteen Fruit, The 9th annual, Conference of Thai society of Agricultural Engineering.
5 Pramote Kuson, Anupun Terdwongworakul, Bundit Jarimopas. 2010. Development of Durian Dehusking Machine for Fresh Consumption, Kasetsart Engineering Journal, 71:23.
6 Pramote Kuson and Anupun Terdwongworakul. 2013, Minimally-destructive evaluation of durian maturity based on electrical impedance measurement, Journal of Food Engineering, Vol. 116, P. 50 - 56.
7 Pan, Z., Hamed, M., Li, X., Khir, R., Atungulu, G., Zhao, L., Kuson, P., McHugh, T.H., Zhang, R. 2016. Demonstration tests of infrared peeling system with electrical emitters for tomatoes, 2016. Transactions of the ASABE, Vol. 59 (4) : 985 - 994.
8 Pramote Kuson, Monsicha Tipawanna. 2016. A mixed-integer linear programming for harvesting planning and transportation for coconut fruit supply chain in Chumphon province Thailand, Annual International Conference of the German Operations Research Society, Hamburg, Germany.
9 Pramote Kuson, Arthit Puangsombat. 2016. A study of the suitable conditions of infrared radiation heating for potato peeling, Thai Society of Agricultural Engineering Journal, Vol. 23 No.1, P. 16-22.
10 Thungsotanon, Usaborisut, Kuson, Kulketwong, Abdullakasim, 2017. Measuring the impact of tractor trailers on soil compaction for typical sugarcane-haulage operations in Thailand, International Sugar Journal, Vol. 119, P. 294-297.