คณาจารย์วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ศิระ สายศร

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.นฤบดี ศรีสังข์

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร

อาจารย์อดิเรก สุริยะวงศ์

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน
.

ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร

ผศ.วรรษชล วัฒนะ

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.จรัสชัย เย็นพยับ

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร

ผศ.ดร.ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร
.

ผศ.ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน

ผศ.ดร.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร.ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน์

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
.

ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผศ. วชร กาลาสี

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ

ดร.ศรีรัตน์ ช่วยบุญ

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
.

ผศ.ดร.ดิษฐพร ตุงโสธานนท์

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์วารุณี ลิ่มมั่น

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน

ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน

ผศ.อิทธิพล พจนสัจ

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
.

อาจารย์พิมล ผลพฤกษา

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ดร.รัตติกร สมบัติแก้ว

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ
อาจารย์สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.มนตรี ไชยชาญยุทธ์

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
.

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล

หลักสูตรวิศวกรรเครื่องกล

ว่าที่ ร.ต.ศิลา ศิริมาสกุล

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ

อาจารย์พิศากร สิทธิวัจน์

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ
.

อาจารย์อรรถศาสตร์ นาคเทวัญ

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ

ผศ.ดร.ภาสภณ มโนสุกฤตกูล

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ

ดร.วิสิทธ์ เอกวานิช

หลักสูตรวิศวกรรเครื่องกล
.

รศ.ทวี เทศเจริญ

หลักสูตรวิศวกรรเครื่องกล

ดร.ทรงธรรม ไชยพงษ์

หลักสูตรวิศวกรรเครื่องกล