คณาจารย์พื้นฐานทั่วไป

.
.
.
.

ดร.กันยพร ธีรเวคิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

ดร.กมลวรรณ ชูชีพ

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร
.

ดร.วลัยพร มัฆพาน

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

Dr.Albert Abad Braga

ภาษาอังกฤษ
.

ดร.กิตติ แก้วเขียว

หลักสูตรบริหารธุรกิจ