คณาจารย์พื้นฐานทั่วไป

.
.
.
.

ดร.วลัยพร มัฆพาน

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

ดร.กมลวรรณ ชูชีพ

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร
.

ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

ดร.สิริฉัตร ขาวอิ่น

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

Dr.Albert Abad Braga

ภาษาอังกฤษ
.
.

ดร.โชษณ ศรีเกตุ

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร