คณาจารย์พื้นฐานทั่วไป

.
.
.
.

ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.กมลวรรณ ชูชีพ

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.นิพัทธ์ มณีโชติ

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
.
.

ดร.กิตติ แก้วเขียว

หลักสูตรบริหารธุรกิจ