คณาจารย์เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์สมพร นพเกื้อ

หลักสูตรสัตวศาสตร์

ผศ.ดร.สายชล เลิศสุวรรณ

หลักสูตรสัตวศาสตร์

ดร.ดวงกมล แต้มช่วย

หลักสูตรสัตวศาสตร์
.

ผศ.ดร.ปิยะดา ทวิชศรี

หลักสูตรสัตวศาสตร์

อาจารย์โอภาส สืบสาย

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
.

รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

อาจารย์ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

ผศ.ดร.นาตยา มนตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

ผศ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
.
อาจารย์สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

ผศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

อาจารย์วัชรินทร์ รัตนพันธ์

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

ผศ.ดร.พรประพา คงตระกูล

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
.

ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

อาจารย์จักรพงษ์ ศรีพนมยม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ผศ.ธนากร เหมะสถล

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ผศ.ดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
.

ผศ.วรพงษ์ นลินานนท์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ผศ.ดร.มนต์สรวง ยางทอง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ