บุคลากรสนับสนุนวิชาการ

โสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารธุรกิจ

อัญชลี แก้วรักษ์

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ

สุกัญญา สมกาญจนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วรรณนิดา นพเกื้อ

นักวิชาการศึกษา
.

ระวีวรรณ อินทรสะโก

นักวิชาการศึกษา

จิราภรณ์ ใจเอื้อ

นักประชาสัมพันธ์

ณฐพร เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชญนาถ ศรีสรนัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
.

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดร.จิราพร หาญกลับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทิพวรรณ จันทรประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กนกวรรณ ร่วมยอด

นักวิเทศสัมพันธ์
.

จินตนา อมรามร

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

สุภาพร ใสสะอาด

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

อุมาวดี รักชื่อ

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
.

น้ำฝน สุริยะธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นิธินันท์ มั่งมี

นักวิชาการเงินและบัญชี

พรรณทิพา กำลังใบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

จีระนัย กาลพัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี
.

ธิดาพร จิตรภิรมย์

นักวิชาการพัสดุ

จุรีรัตน์ ชอบสอน

นักวิชาการพัสดุ

เจนจิรา หนูวงษ์

นักวิชาการพัสดุ
.
.

สุนทร ทองชะฎา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

บุญนำ เอาไชย

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

สายันต์ ศักดิ์ปฏิฐา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
.

รวิพร จันทสิงห์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สานนท์ จันทเณร

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
.

เกรียงไกร ขาวสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์

เอกชัย เพียรมาก

พนักงานขับรถยนต์

สายันต์ อสิอุโค

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

สมพงษ์ แก้วรักษ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
.

บอย ทรัพย์ปานา

พนักงานขับรถยนต์

วิรุน พิมพ์สุวรรณ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

กาญจนา ม่วงทองคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
.

พิสชา บัวครื้น

นักวิชาการศึกษา

วรัญญา ไชยชาญยุทธ์

นักวิชาการศึกษา

ศรีสุดา บรรยงคิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จิราพร สอนสังเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
.

สิริพร ผลพฤกษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นัยนา เหล็กแก้ว

นักวิชาการศึกษา

ธงชัย บรรยงคิด

นักวิชาการศึกษา

อุดมสิทธิ์ ตั้งตระกูลไพศาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
.

อัครัช จันทร์ทับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิภาวดี ครุฑศึก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

วารุณี สอนสังเสน

นักวิชาการศึกษา
.

ณัฐกฤตา สายธนู

นักวิชาการศึกษา

สราวุธ สวัสดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ละออ อ่อนไหว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
.

รอยพิมพ์ จันทรโชติ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นารี พันธุ์จินดาวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

ศศิดารา เจริญศิริ

นักวิทยาศาสตร์
.
.

ณฐพร สังขรเขต

นักวิทยาศาสตร์

ปฏิพัฒน์ ศรีสงคราม

นักวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ สุดวัดแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

ชาติวุฒิ พลนิล

นักวิชาการสัตวบาล
.

วิรัช จินตวรรณ

นักวิชาการเกษตร

ถาวรณ์ สุบรรณรัตน์

นักวิชาการเกษตร

อภิชาติ ครุฑสุวรรณ

นักวิชาการเกษตร

นาราอร สว่างวงศ์

นักวิชาการเกษตร
.

ภูวดล ประพฤติดี

นักวิชาการเกษตร

มัณทิตา โสมปาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน