The 15 Robot Challenge International Tournament 2018 at The University of Science & Technology Beijing

The 15 Robot Challenge International Tournament 2018 at The University of Science & Technology Beijing

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ส่งทีมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 15 Robot Challenge International Tournament 2018 at The University of Science & Technology Beijing ประเทศจีน ได้เข้าพบและขอคำแนะนำจากท่านอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดี

นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ นายอัษฎาวุธ ไพมณี นายณัฐศิวัช พลนาค นายอธิป นาคพันธ์ นายภานุวัฒน์ ศรีวิรินทร์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณาจารย์ควบคุม คือ ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข อาจารย์ศักกาพันธ์ คล้ายดอกจันทร์

ได้รับ 3 รางวัลจากการแข่งขัน

Congratulaiton to the Robot KMITL PCC with 3 prizes from the 15 Robot Challenge International Tournament 2018 at The University of Science & Technology Beijing, China

Congratulation to the Robot KMITL PCC who has got 3 winning prizes from the 15 Robot Challenge International Tournament 2018 at The University of Science & Technology Beijing, China

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด