กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร สจล.วิทยาเขตชุมพร องค์กรบริหารท้องถิ่น นักศึกษา ประชาชน กว่า 1,300 คน เข้าร่วม

กว่า 1,300 คนร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

30 มีนาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร จัดโครงการชุมพรจิตอาสา กิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลการปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ และนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม กว้างขวางและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของการเรียนในระดับปริญญาตรี และนักศึกษาทุกชั้นปี ของพระจอมเกล้าชุมพร ร่วมกับผู้บริหารองค์กร ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมโครงการชุมพรจิตอาสา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองวัดนายและห้วยตีนจับ ซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองวัดนายเป็นแหล่งน้ำที่การประปาอำเภอปะทิวใช้ผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดเปิด รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพร กล่าวรายการแก่ท่านประธาน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร สจล.วิทยาเขตชุมพร องค์กรบริหารท้องถิ่น นักศึกษา ประชาชน กว่า 1,300 คน ร่วมปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำต่อไป

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด