kmitl Prince of Chumphon Star Contest 2018 ประจำปีการศึกษา 2561

kmitl Prince of Chumphon Star Contest 2018 ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จัดงาน KMITL Prince Of Chumphon Star Contes 2017 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติ จาก นายโสพล จันทรโชติ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะกรรมการร่วมตัดสินการประกวด และผู้ชมร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์สาขาของตนเองทั้ง 10 สาขา ส่งผู้เข้าประกวด ซึ่งคัดเลือกเป็นตัวแทน จากความรู้ ความสามารถและผลการเรียนของผู้เข้าประกวด ด้วย มีบรรยากาศและผลการประกวดมาให้รับชมกันค่ะ

ผลการประกวด KMITL Prince Of Chumphon Star Contes 2017 - ดาว KMITL Prince Of Chumphon Star Contes 2017 นางสาวอนุสรณ์ โนลา - เดือน KMITL Prince Of Chumphon Star Contes 2017 นายภัคพล สังข์ทอง -รองชนะเลิศอันดับ 1 KMITL Prince Of Chumphon Star Contes 2017 นางสาววิมลทิพย์ มากประดิษฐ์ -รองชนะเลิสอันดับ 1 KMITL Prince Of Chumphon Star Contes 2017 นายกันตพงศ์ วงศ์ไชย - รองชนะเลิศอันดับ 2 KMITL Prince Of Chumphon Star Contes 2017 นางสาวภัทราพร โรจน์ณรงค์ - รองชนะเเลิศอันดับ 2 KMITL Prince Of Chumphon Star Contes 2017 นายพีรวิชญ์ หวังเจริญ

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด