ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ การหาปริมาณฟอร์มาลีนในผักและอาหารทะเล

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ การหาปริมาณฟอร์มาลีนในผักและอาหารทะเล

สถาบันเทคโนโลยรีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จัดโครงการอบรม การหาปริมาณฟอร์มาลีนในผักและอาหารทะเล โดย อ.ดร.จงจิตร จันตรา และ อ.ดร.ชนัดดา ภวชโลทร ประธานโครงการ อบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชุมโค ได้รับเกียรติจาก ผศ.วัชระ ศิลปเศวต หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 25 ท่าน ล้วนแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจวัดสารฟอร์มาลีน ตกค้างในอาหารและร้านอาหารทั้งสิ้น การอบรมได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ @พระจอมเกล้าชุมพร

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด