บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร นางสาวปณิดา โกฎิเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2561 ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระ สายศร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้ตกลงร่วมมือกันดังนี้

1. สนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนานวัตกรรม พัฒนางานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร และการใช้พื้นที่ของเกษตรกรเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยด้านการเกษตร

2. ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างทั้งสององค์กรในการดำเนินงาน

3. ส่งเสริมการศึกษาของเกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน

ชมภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด