อาจารย์สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี มอบรางวัลในครั้งนี้

ชมภาพรับรางวัล อ่านข่าวทั้งหมด