ประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี 2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดย ผศ.ดร.นาตยา มนตรี ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว น.ส.ศศิดารา เจริญศิริ น.ส.นาราอร สว่างวงศ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ดังกล่าว

ชมภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด