สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองวัดนายและอ่างเก็บน้ำห้วยตีนจับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองวัดนายและอ่างเก็บน้ำห้วยตีนจับ

เพิ่มพื้นเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน ปรับภูมิทัศน์เพื่อการออกกำลังกาย พักผ่อนสันทนาการและกิจกรรมทางน้ำ

ชมภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงคลองวัดนาย เอกสาร PDF ปรับปรุงห้วยตีนจับ เอกสาร PDF อ่านข่าวทั้งหมด