กิจกรรม แข่งขันรถจักรยานเดินสายพาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ ร่วมกิจกรรม แข่งขันรถจักรยานเดินสายพาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล ( Mechanics of Machinery) นักศึกษาจะต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ การทำจักรยานเดินสายพานนี้เพื่อฝึกทักษะ การออกแบบเครื่องจักร การควบคุมความเร็ว การแบ่งงานกันทำแบบทีมงาน มีฝ่ายออกแบบ ฝ่ายสร้างผลิต ฝ่ายทดสอบ และฝ่ายซ่อมบำรุง งานนี้นักศึกษาได้ใช้ทักษะครบ ฝึกการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี มีความสนุกสนาน เป็นรายวิชาหนึ่งที่นักศึกษาชอบและทำได้ดี ผลงานหลายชิ้น มีความสวยงาม น่าใช้ สามารถใช้จริงได้กับการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ที่มีความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน ( ท่านใดสนใจ ติดต่อหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ได้ค่ะ )

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด