โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาโครงการค่ายปฏิบัติการเบื้องต้น และค่ายเพาะกล้านักวิจัย
โรงเรียนศรียาภัยร่วมกิจกรรมเสริมทักษะห้องเรียนพิเศษ

ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2560 นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายปฏิบัติการเบื้องต้น และค่ายเพาะกล้านักวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ โดยกิจกรรม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจ รักการเรียนวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์แก่น้องๆ โดย คณาจารย์ บุคลากร ของ สจล.วิทยาเขตชุมพร

ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2560 นักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรียาภัย ชั้น ม.4 และ ชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะห้องเรียนพิเศษ โดยจัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนศรียาภัย ได้เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดย อาจารย์ บุคลากร ของ สจล.วิทยาเขตชุมพร และใช้ห้องปฏิบัติการฯ ห้องเลปฯ ของ สถาบันฯ อย่างเต็มที่ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิระ สายศร ผู้ช่วยอธิการบดี สจล.วิทยาเขตชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ

จัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ฯ

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด