ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ โดยผศ.เทียมพบ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร

ได้ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ในการนี้ ผศ.เทียมพบ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายสรุปให้แก่คณะกรรมการ และนำชมห้องเรียน อาคารปฏิบัติการ และบริวเณรอบๆ สถาบันฯ โดย นายโสพล จันทรโชติ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อคณะกรรมการได้เห็นภาพและเข้าใจในบริบท ของ สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ

ภาพกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด