พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่และเข็มให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปีและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานและ สามารถสร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน โดยภายในพิธีดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี อาจารย์สมพร นพเกื้อ นางอัญชลี แก้วรักษ์ นายชาติวุฒิ พลนิล และผู้ทำชื่อเสียงคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ อาจารย์สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

ภาพข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด