กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 12 สิงหาคม 2560 ร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และเพื่อเป็นแหล่งอาหารต่อไปในอนาคต และร่วมกันปลูกต้นไม้ ในบริเวณสถาบันฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ทุกคนพร้อมใจถวายความจงรักภักดี ในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด