สอบราคา ชุดปฏิบัติการสื่อสารแบบอนาล็อกและดิจิตอล 1 ชุด