ขอเชิญบูชาเหรียญที่ระลึกครบรอบ 55 ปี 24 สิงหาคม 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง