แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

วิศวกรโรงงานที่สามารถออกแบบและปรับปรุงอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษา

Read more

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are Prince of Chumphon

We are Industrial Technology Engineering.

Our Cooperation