Social Science and Humanities

คำแนะนำในการเตรียมและขั้นตอนในการส่งบทความ
ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ

1. ขนาดบทความ
บทความวิชาการหรือบทความวิจัยจะต้องมีขนาดความยาวประมาณ 6-10 หน้ากระดาษ A4
2. รูปแบบการเขียนต้นฉบับ
2.1 ใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 กำหนดขนาดตัวอักษร หากเป็นชื่อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา หัวข้อต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา  และส่วนเนื้อหาทั่วไปให้ตัวอักษรขนาด 16
2.3 รูปแบบการจัดหน้าให้จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และจัดแนวข้อความชิดซ้าย (ไม่ต้องปรับขวา)
2.4 ต้องมีการอ้างอิงเอกสารอื่นๆ โดยจัดการอ้างอิงให้อยู่ในรูปแบบ APA Style และผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงด้วย
2.5 ใช้ภาษาระดับทางการที่เรียบเรียงอย่างชัดเจนสละสลวย และตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น การสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เป็นต้น
2.6 แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ โดยกำหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 350 คำ หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งกำหนดคำสำคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 คำ
2.7 เขียนชื่อ สกุล สถานที่ทำงานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ
2.8 แยกไฟล์ตาราง รูปแบบที่ประกอบในเนื้อหาบทความ และส่งมาพร้อมกับไฟล์บทความ

คำแนะนำการจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย

1.ส่วนนำ ประกอบด้วย
1.1.  ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง
1.2.  ชื่อผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.3.  ที่อยู่ สำหรับการติดต่อ E-mail
1.4.  ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนนามสกุลเพื่อระบุว่าเป็นที่อยู่ของผู้เขียนท่านใด
1.5.  บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสำคัญของการศึกษา โดยจัดทำเป็นร้อยแก้วไม่เกิน 350 คำ สรุปสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนไม่แบ่งเป็นข้อ
1.6.  คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยแลภาษาอังกฤษ ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความที่สามารถนำไปใช้เป็นคำสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ประมาณ 3-5 คำ สำหรับภาษาไทยให้เว้นวรรคระหว่างสำคัญ ภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,)

2.ส่วนเนื้อหา
2.1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
2.2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.3.  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
2.4  กรอบแนวคิดการวิจัย พร้อมระบุตัวแปรที่ศึกษา
2.5.  การทบทวนวรรณกรรม
2.6.  วิธีดำเนินการวิจัย (ระบุรูปแบบการวิจัย ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง พื้นที่การศึกษา เครื่องมือ คุณภาพเครื่องมือ ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ปี พ.ศ. ที่ทำการวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล)
2.7.  ผลการวิจัย ควรเสนอผลอย่างชัดเจน ตรงประเด็น โดยอาจมีรูปภาพ ตารางและแผนภูมิประกอบเท่าที่จำเป็น สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณต้องมีตารางสถิติพื้นฐานบังคับที่ต้องนำเสนอตามประเภทของสถิติที่ใช้เช่นตารางแสดงลักษณะประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง ตารางที่นำเสนอตีเส้นในแนวนอนที่หัวตารางและเส้นปิดตาราง ไม่ใช้เส้นตั้งภาพและแผนภูมิประกอบต้องมีความคมชัด และตัวหนังสืออยู่ในกรอบไม่ล้นออกมา
2.8.  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะสำหรับปฏิบัติ และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป)
2.9.  เอกสารอ้างอิง ต้องอ้างอิงในระบบ APA ให้ระบุเอกสารอ้างอิงเฉพาะเอกสารที่ใช้อ้างในเนื้อหาเท่านั้น
2.10. บทความที่มาจากวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมตำแหน่งวิชาการ และสังกัดหลังชื่อผู้นิพนธ์

รูปแบบการพิมพ์บทความ

ต้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้แบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตลอดทั้งบทความ พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 พิมพ์ให้ห่างจากขอบทุกด้าน 2.5 ซม. และใส่เลขกำกับทุกหน้าที่มุมขวาบนของกระดาษทุกหน้า ความยาวต้นฉบับ ไม่เกิน10 หน้า
1.  ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
2.  ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
3.  ที่อยู่ E-mail และโทรศัพท์ ขนาดตัวอักษร 14
4.  ชื่อบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
5.  ชื่อคำสำคัญ (Keyword) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา)
6.  คำสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14
7.  การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนามปี

ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงแบบ APA style

1. หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่พิมพ์.
สุดาพร สาวม่วง. (2559). การจัดการทางการตลาด. ชุมพร: สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร
วิทยา นภาริกุล. (2553). การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Kotler, P.  &  Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing (14th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

2. วารสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า
สุดาพร สาวม่วง. (2558). การส่งเสริมธุรกิจธนาคารเขตชายแดนติดต่อประเทศกัมพูชา เพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้า 150-169
Omar, O & Sawmong, S  (2007). “The Store Loyalty of the UK’s retail consumers”, Journal of Food Product Marketing, Vol. 13, No. 2, pp. 19-32.

3. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย.
สุดาพร สาวม่วง. (2532). การพัฒนารูปแบบการประเมินโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

4. สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่เอกสาร). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ (ระบุวัน เดือน ปี), จาก (ระบุ URL ที่สืบค้นบนอินเตอร์เน็ต).
ปิติ ศรีแสงนาม. (2556). แรงงานข้ามชาติกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม  2556,
จาก : http://www.thai-aec.com/802.
Prizker, T.J. (1989). An early fragment from central Nepal. Retrieved June 12, 1996, from http://www.ingress.com/-astranart/pritzker.html

5. เอกสารการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). “ชื่อบทความ”. ชื่อสถาบันที่จัดประชุม ครั้งที่ วัน เดือน ปี ที่ประชุม, เลขหน้า. เมืองที่พิพม์: ชื่อโรงพิมพ์.
สุดาพร สาวม่วง. 2559. “รูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารในประเทศไทย ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรม ความต้องการของลูกค้าชาวกัมพูชา” ในการประชุมทางวิชาการของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ครั้งที่1 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2559, หน้า78-87. ชุมพร: โรงพิมพ์ศรีชุมพร

Image Gallery

ad ad ad ad ad ad ad ad ad

About

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีความประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปพัฒนา หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหรือนักศึกษา ได้มี โอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นที่รู้จัก

Contact

white
กองบรรณาธิการ
วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร
โทร : 08-8757-4846
ที่อยู่ : 17/1 ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
อีเมลล์ : ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตรschu@kmitl.ac.th