ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร สจล.

ต้อง Login เข้าระบบ eoffice.kmitl ก่อนดูข้อมูล

เข้าสู่ระบบ eoffice.kmitl

วันที่ หัวข้อข่าว
5 มิถุนายน 2562 มอบหมายผู้รักษาการแทนอธิการบดี(ดร.อนุวัฒน์)
5 มิถุนายน 2562 ให้พนักงานสถาบันไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (ดร.สุชัชวีร์)
5 มิถุนายน 2562 รับสมัครบุคลากรเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2562
21 พฤษภาคม 2562 รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22 พฤษภาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน
24 พฤษภาคม 2562 รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
22 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "the 6th Social Sciences,Arts and Media International Conference 2019,Bangkok,Thailand"
21 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม
22 พฤษภาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน
24 พฤษภาคม 2562 ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
1 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ" รุ่นที่ 4
13 พฤษภาคม 2562 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
23 พฤษภาคม 2562 ให้พนักงานสถาบันไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (ดร.สุชัชวีร์)
15 พฤษภาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ / บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562
15 พฤษภาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
10 พฤษภาคม 2562 อบรมการออกแบบบอร์ดเกม การ์ด เกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 3
16 พฤษภาคม 2562 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ASAIHL International Conference 2019)
13 พฤษภาคม 2562 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"
13 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง
14 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช "Healthy Urban Living in the AI Era"
23 เมษายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ประชากรและสังคม 2562" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
10 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Creative Facilitation Program for Thai Educators
2 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
16 พฤษภาคม 2562 การประชาสัมพันธ์ข่าวประชุมอบรมสัมมนา
26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของมหาวิทยาลัย
19 พฤษภาคม 2562 ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2562 (JPO/IPR 2019) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
1 พฤษภาคม 2562 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์
18 เมษายน 2562 โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
19 เมษายน 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "IDP+IS : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard : IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4
19 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพรราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
5 เมษายน 2562 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 21
25 เมษายน 2562 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 (4+BAS National Conference 2019)
23 เมษายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ "Cyber Security : Implications on Peace and Security in the ASEAN Region" ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562
1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม