เอกสารข้อสอบเก่า

ข้อมูลข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2559

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

รับตรง-ปวส-ME

ม.6 ปวช. ความถนัด เครื่องกล

ฟิสิกส์เกษตร

ข้อสอบฟิสิกส์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อสอบสอบเข้าชุดที่ 4(ปวช-ม.6)วิศวกรรมสารสนเทศ

ข้อสอบสอบเข้าชุดที่ 2 (ปวส) อิเล็กทรอนิกส์

ข้อสอบสอบเข้าชุดที่ 1(ปวช-ม.6)เครื่องกล-เกษตร-พลังงาน-อิเล็กทรอนิกส์

ข้อสอบวิชาชีววิทยา

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  เทคโนโลยีการเกษตร

ข้อสอบคัดเลือกเคมีเกษตร

ข้อสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ สำหรับวิทยาศาสตรบัณฑิต

สมบูรณ์ ME_AE ปวส.

สมบูรณ์ ME_AE ปวช.

สมบูรณ์ EE ปวส.

สมบูรณ์ EE ปวช.

รับตรง-ปวช-ม.6

ชีววิทยา

ข้อสอบเข้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษเกษตร

ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต