แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ

แผนกลยุทธ์/แผนบริหาร/แผนพัฒนา

แผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2560 – 2570 รายละเอียด

แผนบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 รายละเอียด

รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการประเมินผู้บริหารตามนโยบายอธิการบดี พศ. 2558-2562 รายละเอียด

แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พ.ศ.2555 - 2564 รายละเอียด

 

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน) รายละเอียด

2. แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ) รายละเอียด

3. คำรับรองการปฏิบัติงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด

4. แบบรายงานผลแผนบริหารสถาบัน 2560 รายละเอียด

  

คู่มือ/รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร 

    เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2555 - 2564) รายละเอียด

2. รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560 รายละเอียด

3. รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 2560 รายละเอียด

4. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน(คำรับรอง) 2560 รายละเอียด

5. รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์วิทยาเขตฯ 2560 รายละเอียด

6. (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ. 2560 - 2570 และตามแผนบริหารสถาบัน พ.ศ.2560 - 2562 รายละเอียด